VEIKSMĪGS UZŅĒMĒJS

Programmas apraksts

(programmas kopējais ilgums ir 156 stundas – 4 kursi, 24 stundas katrs)
Galvenais treneris -  Rīgas Menedžeru Skolas konsultants Aleksandrs Gamaļejevs

1. KURSS

PROFESIONĀLA KOMUNIKĀCIJA: VEIKSMĪGAS KOMERCDARBĪBAS PAMATS

Šajās apmācībās dalībnieki iegūst veiksmīgas komunikācijas pamatiemaņas: pozitīvu attieksmi, konstruktīvu pieeju, spēju strādāt komandā uzturēt labu atmosfēru komandā un sasniegt reālus vēlamos rezultātus, spēju diplomātiski atrisināt konfliktsituācijas.

Pirmā kursa mērķi:

          Apgūt, kā viegli atrast sapratni ar vadību, kolēģiem un padotajiem

          Iemācīties skaidri un saprotami formulēt savas domas, panākt ar to sev vēlamu efektu

          Darboties ar auditoriju piesaistot tās uzmanību

          Strādāt komandā, uzturēt draudzīgu atmosfēru un sasniegt reālus rezultātus

          Iemācīties pareizi risināt konfliktsituācijas un rast pozitīvu izeju no tām

          Iemācīties izveidot savu pievilcīgu lietišķo tēlu;

Programmas pirmajā kursā:
Kas ir darba attiecības?

      Galvenās darba attiecību sastāvdaļas: pozitīva attieksme, konstruktīvisms, atbildības sajūta

      Atbildība: cik liela atbildība parasti ir nepieciešama un cik daudz vajag, lai veiktos - personīgi un kolektīvi. Situācijas uztveršana no kolektīvo interešu skatu punkta

      Atbildīgu izteikumu formāts

      Konstruktīva virzība uz risinājuma meklēšanu un lēmuma pieņemšanu

Ievads partnerattiecībās:

      Situācijas uztveršana no kopīgu interešu redzesloka

      Kā kritizēt motivējot un palīdzot: konstruktīva kritika

      ,,Sviestmaizes" princips un ,,pluss - mīnuss - pluss" algoritms

      Kļūda: iemesls, lai sodītu vai ceļš uz attīstību? Konstruktīva rīcība balstoties uz personīgajām kļūdām

      Sadarbība un komunikācija bez konfliktiem

Ievads komunikācijas veidošanā:

      Māka klausīties: kā veiksmīgi dibināt kontaktus, sapratne, iegaumēšana un spēja uzturēt sarunu

      Kā vērsties pie priekšniecības, lai tevi sadzirdētu: sagatavotā jautājuma tehnika

      Kā dot rīkojumu, lai to saklausītu un izpildītu: efektīvu vadības rīkojumu standarts

      Pazīmes, kas liecina par ieklausīšanos sarunas biedrā, žesti

      Ievads komandas darbā un kolektīvā lēmuma pieņemšanā;

      Komandas darba stili;

      Pārliecināšanas veidi 

Ievads paškontrolē:

         Kā sajust sevi kā Saimnieku? Veiksmīga biznesa cilvēka tēls: mīmika, kustības, žesti

          Iekšējo vērtību un biznesa ētikas noteikšana

         Emocionālās noturības attīstīšana

          Primārās pašorganizēšanās un aktivitātes iemaņas

 

2. KURSS

EFEKTĪVA DARBĪBA - KA IZVIRZĪT MĒRĶUS UN KĀ TOS SASNIEGT

Šīs apmācības ir tiem cilvēkiem, kas plāno patstāvīgi veidot savu dzīves ceļu, un veiksmīgi virzās pa šo ceļu. Apmācības ir priekš tiem, kas vēlas izvirzīt drosmīgus mērķus un sasniegt tos. Tiem, kas vēlas prast sevi iedvesmot uz lielām lietām un priecāties par saviem sasniegumiem.

Otrā kursa mērķi ir iemācīties:

  • Iemācīties produktīvi nospraust mērķus

  • Iemācīties veiksmīgi tos sasniegt

  • Iemācīties sevi motivēt un iedvesmot

  • Iemācīties plānot savu laiku un dzīvi

Programmas otrajā kursā:

Dzīves filozofija: manas dzīves vērtības un mana biznesa mērķi:

      Manas dzīves kartogrāfija - ar ko es nodarbojos, kad ir jāstrādā

      Dzīves ritums - kādi dzīves mērķi man patiešām ir prioritāri?

     Veiksmes trīsstūris - dzīves svarīgākās lietas. Tās ir regulāri jāpārvērtē

      Mērķtiecīga līdera stratēģija

Personīgo un biznesa mērķu sasniegšanas tehnoloģijas

      Mērķa veiksmīga izvirzīšana

      Prioritāšu noteikšana

      Efektīva pašprogrammēšana: es zinu, kāds būšu

      Apkārtējo atbalsta organizēšana;

      Neapzinātas uzvedības programmēšana: ko es daru, kad nedaru neko;

      Viens kaujas laukā, bet nedrīkst spļaut pret vēju: apkārtējo atbalsta organizēšana

      Ar ko draudzējas veiksmīgs cilvēks un kā tiek uzskaitīta derīgu kontaktu rentabilitāte

Plānošana un laika menedžments:

      Laika uzskaites nosacījumi, plānošanas nosacījumi

      Personīgā laika budžeta izpēte pa Jūsu darbības galvenajām kategorijām

      Plānošanas secība, loģiskā saite starp perspektīvajiem un operatīvajiem plāniem

      Darba grafika izveidošana un kontroles termiņu noteikšana

      Kā sagatavot dienu, lai būtu gardi dzīvot

      “Laika patērētāji”

      Tiesību un pienākumu efektīvā deleģēšana

      Ikdienas vadība: darba koordinācija, problēmu risināšana

 3.KURSS

 LĪDERIS UN VADĪBA - VEIKSMĪGAS PAKĻAUŠANASTEHNIKA

 Šīs apmācības ir tiem, kuri grib iemācīties efektīvu/ veiksmīgu vadīšanu un līdera lomas uzņemšanos. Veiksmīgā vadīšanā visi uzdevumi vienmēr tiek izpildīti laikā, darbinieki nāk uz darbu ar prieku, viņi ir labi motivēti un apveltīti ar iniciatīvu, bet pašam vadītājam vienmēr ir laiks, lai padomātu par stratēģiskiem uzdevumiem.

Trešā kursa mērķi:

         Iemācīties efektīvi ietekmēt: katrai darbībai ir jānoslēdzas ar plānotā rezultāta sasniegšanu

         Izstrādāt savu personīgo vadības stilu

         Iemācīties izmantot situatīvās vadības noteikumus

        Apgūt uzvedības tehnikas konfliktsituācijās

Programmas trešajā kursā:

Līdera stila apmācība:

      Uzmanības pievēršanas, iniciatīvas iegūšanas un noturēšanas tehnikas

      Līderības pārtveršanas tehnikas

      Līdera imidžs, pašsajūta: „Es esmu saimnieks!”

      Līdera potenciāla sastāvdaļas. Līdera uzvedības pamatprincipi

Līdera loma konflikta un krīžu brīžos

      Konflikta analīzes un atrisinājuma secība

       Personīgā un lietišķā stila ietekme

       Rīcība konflikta situācijās. Princips „ winn – winn”

      Vidutāja iemaņas konfliktu risināšanā

Situācijas pārvaldīšanas noteikumi

      Situatīvās vadības stili

      Vadības stila atkarība no darbinieka personīgajām īpašībām un situācijas īpatnībām

      Lomas „Vecāks – Pieaugušais – Bērns” un to izmantošana smalkā komunikatīvā ietekmēšanā

      Kolektīva vadības politika: uz ko balstās un kur tiek ieguldīts

Veiksmīgas darbības noslēpumi:

      Darbinieku tipi: merkantīlists, karjerists, algas pelnītājs (ģimenes cilvēks), romantiķis, nestrādātājs, profesionālis - un tipam atbilstoši motivēšanas veidi;

      Motivācijas sistēma: pieņemšana darbā, algas izmaksāšana, atlaišana;

      Darba attiecības un korporatīvās kultūras audzināšana;

      Stratēģiskā lietišķā spēle ,,Aļaska - Kalifornija": vērtības princips, investīciju efektivitāte un vadības lēmuma adekvātums

Komandas veidošana un saliedēšana

      Lomu sadalījums komandā

      Komandas problēmu risināšanas hierarhija

      Lēmumu pieņemšana un problēmu risināšana komandā

 4.KURSS

EMOCIJAS, GRIBA, ENERĢIJA:
VEIKSMES ATSLĒGAS UZ SEVIS UN CITU VADĪŠANU

Savu emocionālo stāvokli var un vajag pārvaldīt. Mēs varam būt savu emociju, noskaņojuma un enerģijas saimnieki. Pat vairāk, mēs varam pārvaldīt ne tikai savu, bet arī citu cilvēku emocionālo stāvokli.

 Ceturtā kursa mērķi:

         Apgūt efektīvas metodes, kā valdīt pār savu emocionālo stāvokli

         Attīstīt ātras emocionālā ziņojuma ,,nolasīšanas" metodes

          Iemācīties izprast sarunu biedra patieso emocionālo stāvokli, paredzēt viņa rīcību un mainīt viņa noskaņojumu

         Paaugstināt personīgo noturību pret stresu un emocionāli smagām situācijām

Programmas ceturtajā kursā:

Emociju pasaule - sevis pārvaldīšana:

      Vajadzīgā un noderīgā emocionālā stāvokļa un sajūtu radīšanas paņēmieni

      Iedvesma pēc pasūtījuma

      Stresa menedžments - kā tikt galā ar nemieru; kā valdīt pār situāciju

      Konstruktīvs darbs ar personīgajiem un citu cilvēku uzskatiem - ,,Pasaki man, kam tu tici un es tev pateikšu, kas tevi nomoka"

      Pozitīvas programmēšanas apgūšana „ Saskatiet labo!"

Emociju pasaule kā sazināšanās valoda:

      Emocionālās valodas ,,vārdnīca" un metode;

      Emocionālā atmosfēra

Emocionālie pārdzīvojumi un ietekmēšanas māksla:

      Negatīvo emociju pārvaldīšana jeb ,,kā pārdzīvot, lai no tā būtu labums";

      Manipulācijas un pretdarbība tām

      Emociju pretnostatījuma taktika