Informācija
Eiropas Integrācijas Birojs, "Pārskata par ES ietekmi uz nodarbinātību un sociālo drošību Latvijā kopsavilkums", Rīga, 2003.

"Likums par apdrošināšanu bezdarba gadījumā", 1999.

Maruta Pranka, Ilze Trapenciere, Astrīda Trupovniece, "Sociālās atstumtības iespējamība un tās iemesli bezdarba riska apdraudētajām iedzīvotāju grupām", Rīga, 2003.

Mihails Hazans, "Reģionālie pētījumi par sociālpsiholoģisko portretu", Rīga, 2006.

"Nabadzības novēršanas stratēģija", akceptēta Ministru kabinetā, 29.08.2000, (prot. Nr. 40, 37§).

"Koncepcija par nodarbinātības veicināšanu", 1999.

"Profesionālās orientācijas pakalpojumu saņēmēju mērķa grupu vajadzību izpētes sistēmas izstrāde un realizācija", Rīga, 2007.

"Psiholoģijas vārdnīca", mācību grāmata, Rīga, 1999.

A.Aasland, "Ethnicity and Poverty in Latvia, Riga, MoW/UNDP", Jumava, 2000.

European Commission, "Employment in Europe, 2001. Recent Trends and Prospects.", 2001.

European Commission, "Joint Report on Social Inclusion", 2002.

European Commission, "Social Protection in the EU Member States and the European economic area. Situation on 1 January 2001.", 2001.

F.Gaasmann, "Who and where are poor in Latvia, Rīga, MoW/UNDP", Jumava, 2000.

Абрамова Г., "Возрастная психология", Москва, 2001.

Антропов В., "Модели социальной защиты в странах ЕС", Мировая экономика и международные отношения, 2005, №11.

"В Германии государство стимулирует неполную занятость пожилых людей", www.jobsme.ru/NewsAMShow.asp?ID

"Качество жизни", www.ruscience.newmail.ru/medicine/mbooks/gol.htm

Мадиевский С., "Социальная помощь в Германии, “Мировая экономика и международные отношения”", 2003, №10.

Малкина-Пых И., "Возрастные кризисы", Справочник практического психолога, Москва, 2004.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА, Санкт-Петербург, 2003.

Проект итогового документа Всемирной ассамблеи по проблемам старения, "Ущемление интересов пожилых людей: выявление практики ущемления интересов пожилых людей и борьба с ней в глобальном контексте. Доклад Генерального секретаря.", Нью-Йорк, 2002.

"Сущность психического здоровья", Из книги «Оксфордский справочник для клиницистов», Москва, 2000.

"Труд как средство борьбы с бедностью", Доклад Генерального Директора МОТ, Международная конференция труда, 91-я сессия, Женева, 2003.

Lapu ieteicams skatīt ar Mozilla Firefox 1.5 vai Internet Explorer 6, vai jaunākām versijām ar 1024 x 768 px ekrāna izšķirtspēju.
Designed and developed by Marshal Design and Boriss Zagrebins, 2006