Projekts
Latvijā ir vairākas sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas, kuras sastopas ar grūtībām pilnvērtīgi iekļauties darba tirgū. Šo cilvēku vidū ir arī pirmspensijas vecuma cilvēki. Tam par cēloni var būt sabiedrībā valdošie stereotipi, iespējams pirmspensijas vecuma iedzīvotāju prasmju un zināšanu trūkums, kas neļauj viņiem konkurēt darba tirgū, darba devēju zemā ieinteresētība algot šādus cilvēkus, kā arī šo cilvēku neticība saviem spēkiem.
Jau šobrīd Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno dažādus aktīvos nodarbinātības pasākumus, kuru mērķis ir palīdzēt cilvēkiem būt konkurētspējīgiem šodienas darba tirgū. Bet lai mudinātu pirmspensijas vecuma cilvēkus piedalīties tādos pasākumos, ir nepieciešams informēt un motivēt viņus, paaugstinot viņu aktivitāti gan profesionālā attīstībā, gan darba meklēšanā.
Apkopojot un izanalizējot darba tirgū esošā Latvijas personāla īpašības un kvalifikācijas, kurām darba devēji dod priekšroku un balstoties uz „Rīgas Menedžeru skolas” ilggadējo pieredzi personāla atlasē var konstatēt to, ka pieprasījums pēc pirmspensijas vecuma cilvēkiem Latvijas darba tirgu ir ļoti zems. Viņiem ir grūtāk nekā gados jaunākiem atrast darbu ir lielā mērā saistīts ar sabiedrībā valdošiem stereotipiem par viņu nespēju pilnvērtīgi veikt savu darbu.

Projekta „Sociālās atstumtības aspektu analīze pirmspensijas vecuma iedzīvotāju veiksmīgai integrācijai darba tirgū” mērķis ir dot ieguldījumu analītiskās bāzes veidošanā pamatotu politisko lēmumu pieņemšanai ar nodarbinātību saistītos jautājumos, tādējādi pastarpināti veicinot darba tirgus harmonizāciju, kā arī iegūt pamatotu un sistemātisku informāciju par pirmspensijas vecuma iedzīvotāju iespējām integrēties darba tirgū, atklājot trūkumus un pozitīvo, un sniegt ieteikumus un rekomendācijas problēmas pozitīvam risinājumam.
Lapu ieteicams skatīt ar Mozilla Firefox 1.5 vai Internet Explorer 6, vai jaunākām versijām ar 1024 x 768 px ekrāna izšķirtspēju.
Designed and developed by Marshal Design and Boriss Zagrebins, 2006