Par projektu

Projekts "Ethical Competence as Educational Component in Adult Education" ("Ētiskā kompetence kā pieaugušo izglītības sastāvdaļa") tiek realizēts Grundtvig partnerības programmas ietvaros.

Specifiskie projekta mērķi ir saistīti ar pieaugušo ētiskās kompetences novērtēšanu un attīstību, kas nepieciešams personīgajai un profesionālajai izaugsmei. Personīgā attīstība ir cieši saistīta ar personas profesionālo attīstību, kur šī persona var izmantot savas zināšanas, iemaņas un prasmes, lai sasniegtu savus personīgi formulētos mērķus. Rīkojoties, cilvēks saņem atgriezenisko saiti, kuras iespaidā zināmā mērā veidojas viņa personība.

Mūsu tehnoloģiskajā sabiedrībā katra cilvēka darbība parasti tiek vērtēta pēc formāliem noteikumiem, standartiem, efektivitātes, bet ētikas kritēriji ne vienmēr tiek ņemti vērā un novērtēti. Tas notiek vairāku iemeslu dēļ:

1. Personas morāle tiek uzskatīta kā intīma lieta, kas katram cilvēkam ir izteikti personīga un no ārpuses grūti novērtējama;

2. Ētiskās tradīcijas ikdienas dzīvē, sevišķi profesionālajā sfērā, nav tik svarīgas, jo tās ir aizstātas ar standarta noteikumiem un likumiem, kas regulē cilvēka uzvedību ārēji un ir pietiekoši efektīvi darbībai mūsdienu lietišķajā sadzīvē;

3. Ētiskā nostāja tiek uzskatīta par pietiekoši relatīvu cilvēka uzskatu sistēmu, jo straujajās sabiedrības pārmaiņās tai jāmainās un jābūt saskaņā ar „jaunajiem noteikumiem”.

Šodien mēs atrodamies 21. gadsimta izvirzīto prasību priekšā:

Tādēļ šodien ētiskās kompetences jēdzienam un būtībai ir ārkārtīgi svarīga loma sabiedriskās un biznesa vides formēšanā. Mūsu projekts skar vienu no svarīgākajām šīs sfēras jomām, kas var nodrošināt šīs kompetences iegūšanu - pieaugušo izglītību, to pieaugušo, kuri rīkojas šodien un audzina savus bērnus nākotnes, mēs ceram ētiski pamatotas, vārdā.

Projektā iesaistīto dalībnieku angļu valodas zināšanu līmeņa celšanai tiek organizētas nodarbības, kas notiek 2009.g. septembrī-decembrī pēc firmas „Klas’S” izstrādātā 10 posmu kursa. Nodarbības orientētas uz dalībnieku komunikatīvo angļu valodas iemaņu līmeņa celšanu, izmantojot emocionāli-saturisko Šehtera metodi.