Bio-Nett 
 1. Fāze: Sagatavošana un tīklu sistēmas izveidošana (sākums 1. mēnesis – noslēgums 6. mēnesis)
 •    Projekta sākums ir arī biodegvielas tīklu un tematisko grupu veidošanas sākums partneriem un citiem dalībniekiem. Šajā posmā mācību materiāli un labākie praktisko tīklu instrumenti tiks pielietoti iekšējai un ārējai komunikācijai un tīkla izveidei. Vienošanās par oficiālu projekta ieviešanu notika projekta ievirzes sanāksmē (Kick-off meeting).
 •    Formālas vienošanās sasniegšanai, sadarbība notiks starp partneri, fermeriem un vietējām instancēm. Tiks noslēgtas formālās vienošanās ar 5 sabiedriskām institūcijām, kas ir iesaistītas transporta pārvaldīšanā, un 2 biodegvielas piegādātājiem. Katrs partneris izveidos uzraudzības komiteju, kurai būs konsultatīva loma.
 •    Vienošanās tiks sasniegta pēc projekta izstrādes novērtējuma, transporta enerģijas patēriņa lieluma apkopojuma un patērētāju profila noteikšanas.
 •    Pirms apmācības kursu un biodegvielas projekta ieviešanas sākuma, projektam jābūt apskatītam un izdiskutētam patērētāju un ražotāju tīklu pārstāvju tikšanās laikā, lai panāktu saskaņotu projekta vadības struktūru un iegūtu uzticību. Apmācības kursu saturs tiks apspriests un saskaņots ar dalībniekiem Tīkla pārstāvju tikšanās laikā un tematisku grupu ietvaros pirms apmācību uzsākšanas. Katrs partneris veidos sākotnējo novērtējumu savā reģionā, veicot konsultācijas uzraudzības komitejās. Paredzētas vismaz 2 apmaiņas tikšanās starp kaimiņvalstu tīklu grupām, nacionālā vai/un starptautiskajā līmenī.
 1. Fāze: Attīstība ( Mēneši 7-12)
 •   Apmācībām jāizveido saikni starp barjerām, kuras pastāv biodegvielas ražošanā. Apmācības plāns iekļaus iespēju sagatavot uzlabotus transporta projektus un veikt transporta optimizāciju. Labākie praktiskie instrumenti, iegūti tīklu pārstāvju un tematisko grupu tikšanas reizēs tiks izmantoti kā mācību materiāli apmācībās un skaidrojošos semināros.
 •   Mācības notiks divos līmeņos:
  1.    partneru apmācība, piesaistot algotus speciālistus;
  2.    vietējo dalībnieku apmācība ar partneru palīdzību, izmantojot diskusijas un sagatavotās metodes,
         enerģijas un apkārtējas vides materiālus, seminārus un vingrinājumus, kā arī starptautiskos
         novērojumus.
 •   Visi materiāli, kas tiks sagatavoti apmācības programmām tiks ievietoti projekta mājas lapā un būs pieejami cietā kopijā.
 
3.      Fāze: Ieviešana (Mēneši 13-17)
 •   Trešās fāzes laikā vietējās institūcijas, kuras tiks iesaistītās projektā, uzraudzīs projekta partneri, lai ieviestu biodegvielas izmantošanas projektus, piedāvājot praktisku palīdzību un informāciju. Tīkla instrumenti tiks tālāk attīstīti un pielāgoti vajadzībām un novērtēti apmācības kursa laikā. Uzraudzības grupu iesaistīs apmācības kursu par biodegvielas projektu ieviešanu sasniegumu novērtējumā .
 •    Fāze paredz vismaz 2 biodegvielas praktisku projektu ieviešanu kā biodegvielas tīklu attīstības rezultātu katra partnera reģionā. Partneriem būtu cieši jāsadarbojas ar vietējām institūcijām un sabiedriskā sektora organizācijām, lai ieviestu ilgspējīgus projektus biodegvielas izmantošanā (vismaz 1000 km gadā).
 
 
4.      Fāze:  Izplatīšana (Mēneši 18 – 30):
 •   Fāzes laikā notiks atklāts seminārs (open workshop) par instrumentu un materiālu izmantošanu, kas tika izstrādāti apmācības kursiem ar dalībnieku, piegādes ķēdes dalībnieku, skolu un enerģētikas aģentūru dalību.
 •   Noslēguma semināra un nacionālo semināru laikā projekta pieredzei jābūt izplatītai un gala rezultātam (produktam) prezentētam. Nozīmīgākais mācību materiāls tiks nodots citu ieinteresētu organizāciju rīcībā.


   Projekta Latvijas partneri:

       

   Projekta starptautiskie partneri: